Eetikaalased kursused

Eetikaalaste kursustega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi vahendusel.

Siit lehelt leiab ülevaate eetikat puudutavatest kursustest, mida loetakse eri õppeastmetele. Nimekiri ei pruugi olla täielik.

Doktorantidele

Doktoriõppe valikaine „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted“ (HVFI.01.002, 6 EAP).

Kursusega alustati 2018. aasta sügissemestril ja õpetamine jätkus 2020. aastal. Sügissemestril loetakse kursust eesti keeles ja kevadsemestril inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Margit Sutrop (vastutav), Jüri Allik, Halliki Harro-Loit, Ruth Kalda, Aleksei Kelli, Tiina Ann Kirss, Urmas Kõljalg, Marju Lauristin, Endla Lõhkivi, Toivo Maimets, Maria Murumaa-Mengel, Lilian Neerut, Aive Pevkur, Veljo Runnel, Tobias Schulte in den Baeumen, Andra Siibak, Mari Ann Simovart, Andres Soosaar, Urmas Sutrop, Kadri Tamme, Tiiu Tarkpea.

Interdistsiplinaarne kursus on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõttel.

Teemade puhul on lähtutud peamiselt „Hea teadustava“ peatükkidest, lisaks on kursusel paar laiemat teoreetilist konteksti avavat loengut. Teemad:

  1. Mis on teadus? Teadusliku maailmamõistmise eripära. Erinevad teadusdistsipliinid ja -kultuurid, interdistsiplinaarsus.
  2. Eetika teaduses ja teadlase eetika. Mis on hea teadus?
  3. Teadustöö kavandamise, läbiviimise ja tulemuste rakendamisega seotud eetilised küsimused.
  4. Teadusandmete töötlemine ja isikuandmete kaitse.
  5. Avatud teadus, teaduse avaandmed ja FAIR andmed.
  6. Intellektuaalomand, autorsus ja publitseerimine.
  7. Lojaalsus, huvide konfliktid ja teadlase eri rollid.
  8. Hea teadustava ja väärkäitumine teaduses.

 

Maaülikooli doktoriõppe kohustuslik aine „Teaduseetika“(DK.0020). Kursusega alustati 2021. aastal, õpetamine jätkub 2022. aastal. Kursust loetakse inglise keeles.

Kursuse õppejõud: Mari-Liisa Parder (vastutav), Margit Sutrop, Marten Juurik, Kristi Lõuk.

Kursuse eesmärk on teha sissejuhatus eetikasse ja moraali ning anda ülevaade teaduseetika põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest juhistest ja koodeksitest, hea teaduse ja väärkäitumise omavahelisest suhtest ning uurimistöö eetilistest aspektidest. Vaatluse all on ka autorsusega seotud küsimused ning teadlase roll teaduskogukonnas.

Valdkondade kaupa

Ülevaade kõigist eetikat puudutavatest kursustest Tartu Ülikoolis (2021. aasta kevadsemestri seisuga)

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

FLFI.02.003 Eetika alused, 3 EAP, Heidy Meriste

FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika, 3 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Mari-Liis Nummert

FLFI.02.122 Metaeetika, 3 EAP (ingl k), Francesco Orsi (vastutav)

FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus, 3 EAP, Nelli Jung

FLFI.02.148 Eetika peateemad, 6 EAP (ingl k), Heidy Meriste

FLFI.02.155 Seksuaaleetika ja -filosoofia, 6 EAP (ingl k), Francesco Orsi

FLFI.02.167 Kas eetika õpetamisel on mõtet?, 3 EAP, Kadri Simm

FLFI.02.177 Rahvatervishoiu eetika, 3 EAP, Kadri Simm (vastutav), Jay Zameska

FLFI.02.179 Teaduseetika humanitaarias, 3 EAP, Kadri Simm

FLFI.01.050 Sissejuhatus Immanuel Kanti eetikasse, 3 EAP, Eduard Parhomenko

HVUS.02.005 Teoloogiline eetika, 3 EAP, Thomas-Andreas Põder

HVUS.06.003 Judaisimi eetika, 3 EAP, Anu Põldsam (vastutav)

Sotsiaalteaduste valdkond

MJJV.03.134 Ärieetika alused (eesti ja inglise keeles), 3 EAP, Anne Reino

MJRI.03.096 Institutsionaalne keskkond, 6 EAP, Jüri Sepp (vastutav), Marju Lauristin, Margit Sutrop

SVPH.00.064 Eetika probleemid psühholoogias, 4 EAP, Nele Põldver (vastutav), Kairi Kreegipuu, Katrin Pruulmann, Indrek-Ivar Määrits, Peeter Pruul, Helena Ehrenbusch

SHRG.02.021 Poliitiline teooria ja eetika, 6 EAP, Eva Piirimäe

SHUH.00.012 Kommunikatsiooni eetika, 4 EAP, Marten Juurik (vastutav)

SVPC.03.010 Sotsiaaltöö eetika, 3 EAP, Anu Aunapuu (vastutav)

SVHI.03.029 Eripedagoogide ja logopeedide kutse-eetika, 3 EAP, Maili Karindi (vastutav), Lagle Lehis

SVNC.01.161 Inimõigused ja kutse-eetika noorsootöös, 6 EAP, Kaur Kötsi

SVUH.00.152 Info- ja kommunikatsiooniõigus, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), Marten Juurik, Mari-Liisa Parder

SVUH.00.089 Infoõigus ja eetika, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), Marten Juurik, Mari-Liisa Parder

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse. 6 EAP, Marten Juurik (vastutav), Halliki Harro-Loit, Mari-Liisa Parder, Terje Mäesalu, Kristjan Kikerpill

Meditsiiniteaduste valdkond

ARFA.02.108 Bioeetika, 4 EAP, Daisy Volmer (vastutav), Andres Soosaar

ARTH.02.001 Meditsiinieetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Kristi Lõuk

ARTH.02.055 Meditsiiniteooria ja -eetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Margus Lember, Aive Pevkur, Heli Tähepõld, Kai Part, Katrin Elmet, Kadri Simm, Kristi Lõuk, Made Laanpere, Diva Eensoo

ARTH.02.063 Bioeetika, 3 EAP, Ruth Kalda (vastutav), Irja Lutsar, Toivo Maimets, Andres Soosaar, Aime Keis, Kai Õkva, Meego Remmel, Terje Mäesalu

AR00.00.100 Teadustöö üliõpilastele (ingl k), 2 EAP, Ana Rebane (vastutav), jt.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

LTMR.06.003 Biloogilise mõtte areng, teadusmetodoloogia ja bioeetika, 6 EAP, Toivo Maimets (vastutav), Kadri Simm, Kalevi Kull, Ülo Maiväli

LTOM.04.004 Loomuuringute eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LTOM.04.009 Loomkatsete eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav)

LOTI.02.017 Teaduse metodoloogia ja eetika biomeditsiinis, 1 EAP, Ülo Maiväli (vastutav), Kadri Simm, Taavi Päll, Kadri Simm, Villu Kasari

#õpetamine
Tudengid suures auditooriumis käed ülesse tõstetud

Õppetegevus

05.08.2021