Eetikakeskuse statuut

Image
Sinist värvi eetikakeskuse tunnuslogo

Tartu Ülikooli eetikakeskuse statuut


Rektori käskkiri 24.09.2020 nr 1-8/RE/19

Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud ja Tartu Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 27 lõike 6, kehtestan Tartu Ülikooli eetikakeskuse statuudi.
[jõustunud 12.01.2016]

I. Üldsätted

1. Tartu Ülikooli eetikakeskus (edaspidi: eetikakeskus) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) konsortsium, mille eesmärk on viia läbi eetikaalast interdistsiplinaarset uurimistööd, aidata kaasa eetika õpetamisele ülikoolis, tõsta ühiskonna informeeritust ja teadlikkust eetikaküsimustest ning kaasata laia avalikkust väärtuste ning normide alasesse diskussiooni.

2. Oma eesmärgi saavutamiseks eetikakeskus

2.1. korraldab ja teeb eetika valdkonnas interdistsiplinaarseid uuringuid, taotledes selleks uurimisgrante ja -toetusi;
2.2. korraldab eetikaküsimusi käsitlevaid interdistsiplinaarseid kollokviume ja seminare;
2.3. edastab eetikaalast teavet ühiskonna erinevatele sihtgruppidele;
2.4. teostab eetikaalast ekspertiisi- ja konsultatsioonitegevust;
2.5. korraldab laiemale avalikkusele mõeldud loengutsükleid, diskussioone ja ümarlaudu erinevate eluvaldkondade esindajate osavõtul;
2.6. koostab eetikaalaseid trükiseid;
2.7. arendab rahvusvahelist koostööd teiste eetikakeskuste ja muude eetika valdkonnaga tegelevate üksustega
2.8. osaleb kodumaiste ja rahvusvaheliste konverentside ja seminaride korraldamisel;
2.9. täidab muid eetika õpetamise ja uurimisega seotud ülesandeid.

3. Eetikakeskus juhindub oma tegevuses ülikooli põhikirjast, käesolevast statuudist ning teistest õigusaktidest.

4. Eetikakeskuse nimetus inglise keeles on Centre for Ethics, University of Tartu.

5. Eetikakeskuse töös võivad osaleda ülikooli struktuuriüksused (edaspidi struktuuriüksused) ning juriidilised isikud, kelle tegevus seondub eetikakeskuse tegevusvaldkonnaga. Juriidilised isikud osalevad eetikakeskuse töös ülikooli ja juriidilise isiku vahel sõlmitava koostöölepingu alusel.

6. Eetikakeskuse tegevust nõustab rahvusvaheline kuratoorium, mille koosseisu kinnitab ülikooli rektor eetikakeskuse nõukogu ettepanekul viieks aastaks. Kuratooriumi liikmetel on õigus saada eetikakeskuse juhatajalt ja nõukogult eetikakeskuse tegevuse kohta informatsiooni. Eetikakeskuse juhatajal ja nõukogul on soovitav lähtuda eetikakeskuse juhtimisel rahvusvahelise kuratooriumi ettepanekutest.

7. Eetikakeskuse asjaajamise korraldamise ja muu administratiivse töö eest vastutab filosoofia ja semiootika instituudi juhataja. [jõustunud 12.01.2016]

II. Juhtimine

8. Eetikakeskuse tööd juhivad nõukogu ja juhataja.

9. Nõukogu koosseisu kuuluvad

9.1. eetikakeskuse tegevuses osalevate struktuuriüksuste esindajad struktuuriüksuste juhtide ettepanekul;
9.2. üliõpilaste esindaja ülikooli üliõpilaskonna juhatuse ettepanekul; [jõustunud 24.09.2020]
9.3. eetikakeskuse juhataja;
9.4. nõukogu poolt kaasatud liikmed nõukogu otsusel.

10. Eetikakeskuse nõukogu koosseisu kinnitab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan. [jõustunud 12.01.2016]

11. Üliõpilaste esindaja volitused kestavad kaks aastat ning ülejäänud nõukogu liikmete volitused viis aastat. Nõukogu valib enda liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.

12. Eetikakeskuse juhatajaks võib olla ülikooli õppejõud või teadustöötaja, kes peab vastama vähemalt ülikooli dotsendile või vanemteadurile esitatavatele nõuetele. Nõukogu nimetab juhataja ametisse viieks aastaks. Eetikakeskuse juhataja täidab nõukogu poolt talle pandud ülesandeid.

13. Eetikakeskuse nõukogu võib juhataja ettepanekul moodustada eetikakeskuse töö paremaks korraldamiseks juhatuse. Juhatus täidab nõukogu poolt antud ülesandeid. Juhatuse tööd korraldab ja juhatuse töö eest vastutab eetikakeskuse juhataja.

14. Nõukogu

14.1. annab eetikakeskuse juhatajale ülesandeid eetikakeskuse töö planeerimiseks ja korraldamiseks; 14.2. kinnitab eetikakeskuse eelarve;
14.3. nimetab ametisse eetikakeskuse juhataja;
14.4. otsustab nõukogu koosseisu täiendamise uute liikmetega;
14.5. otsustab struktuuriüksuste kaasamise eetikakeskuse tegevusse;
14.6. määrab kindlaks nõukogu kodukorra;
14.7. teeb rektorile ettepaneku taotleda eetikakeskuse tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest;
14.8. nimetab eetikakeskuse esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde;
14.9. arutab ja otsustab muid eetikakeskuse arengu seisukohalt olulisi küsimusi.

15. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

16. Nõukogu korralisi koosolekuid kutsub kokku ja juhatab eetikakeskuse nõukogu esimees. Erakorralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vähemalt ½ eetikakeskuse nõukogu liikmete taotlusel või omal algatusel.

17. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

III. Finantseerimine

18. Eetikakeskuse rahalised vahendid moodustuvad eetikakeskuse töös osalevate struktuuriüksuste eraldistest ja ühiselt taotletud uurimisgrantidest, toetustest ja annetustest. Eetikakeskuse eelarve on osa filosoofia ja semiootika instituudi eelarvest. [jõustunud 12.01.2016]

IV. Järelevalve ja aruandlus

19. Eetikakeskuse juhataja annab vähemalt üks kord aastas oma tegevusest aru eetikakeskuse nõukogule.

V. Statuudi muutmine

20. Eetikakeskuse statuudi muutmise otsustab rektor vähemalt 2/3 eetikakeskuse töös osalevate ülikooli struktuuriüksuste juhtide ettepanekul.

VI. Rakendussätted

21. Eetikakeskuse töös osalevad alates 1. jaanuarist 2016 järgmised ülikooli struktuuriüksused: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ja loodus- ja täppisteaduste valdkond. [jõustunud 12.01.2016]

22. Eetikakeskuse töös osalevad struktuuriüksuste juhid nimetavad esindajad eetikakeskuse nõukokku hiljemalt 15. jaanuaril 2016. [jõustunud 12.01.2016]

23. [kehtetu 12.01.2016]

24. Statuut jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

e-kiri

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse