Avalik tegevus

Eetikakeskuse loomise ajendas Eesti ühiskonda tabanud mure eetilise kriisi pärast. Meie eesmärk on tõsta ühiskonna informeeritust ja teadlikkust eetikaküsimustest ning kaasata laia avalikkust väärtuste ning normide alasesse diskussiooni.

Peamised avalikkusele suunatud tegevused:

  • Ühiskonnas suurema muutuse esile kutsumiseks viiakse eetikakeskuse juhtimisel ellu programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus“, mis on kinnitatud ka teise jätkuprogrammiga aastateks 2021–2026.
  • Oleme käivitanud konverentside sarja „Ühiseid väärtusi otsides“, kus igal aastal toimub arvamusliidritele suunatud ühiskonna valupunkte lahkav konverents.
  • Igal sügisel korraldab eetikakeskus ka haridusrahva seas hinnatud väärtuskasvatuse konverentsi.
  • Eetikakeskuse eestvõtmisel ja UNESCO, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Tartu Ülikooli toetusel oleme käivitanud eetikaalase internetiportaali Eetikaveeb. Sealt on võimalik hankida infot eri eetikavaldkondade, valdkonnas ilmunud kirjanduse, regulatsioonide, õpetatavate kursuste, juhtumite, eetikakoodeksite, eetikakomiteede ning uurimise ja õpetamisega tegelevate institutsioonide kohta. Eetikaveebis on ka foorum eetikaküsimuste ja õpetajate väärtusdilemmade üle diskuteerimiseks.
  • Eetikakeskus on teinud seadusandluse eetilist ekspertiisi. Kõige ulatuslikumaks tööks oli koostöös meditsiiniteadlaste ja juristidega sotsiaalministeeriumi tellimusel eksperthinnangu andmine digitaalse terviseloo projektile.
  • Eetikakeskus teeb tihedat koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu, sotsiaalministeeriumi juures tegutseva tervise infosüsteemi eetikakomitee, Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee ja Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomiteega.
  • Eetikakeskusega seotud inimesed esinevad pidevalt sõnavõttudega meedias. Samuti korraldame laiemale avalikkusele suunatud kollokviume.

Mitmesugust eetikasse puutuvat infot (eetikakeskuse enda ettevõtmised, teated mujal toimuvaist konverentsidest vms) liigub meie infokirjas: pane ennast infokirja saajate nimekirja.

Eetikakeskuse avalikkusele suunatud tegevus on kõige ülevaatlikumalt nähtav Eetikaveebis.