Eesti hea teadustava edulugu tutvustatakse uues Euroopa Teadusfondi juhitavas projektis „PRO-RES“

Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb Euroopa Komisjoni poolt 2,8 miljoni euroga toetatud Horisont 2020 projektis, mille eesmärk on välja töötada üldkehtivad hea teaduse tegevuspõhimõtted. Projektis osaleb lisaks Tartu Ülikoolile 13 teadus- ja arendusasutust üle Euroopa.

Mais alanud Horisont 2020 projektis „PRO-RES“ tutvustab Tartu Ülikool koostöös Eesti Teadusagentuuriga Eesti hea teadustava koostamise kogemust Euroopa kolleegidele. Eesti töörühma juhi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropi sõnul on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraat nimetanud eeskujuväärivaks Eesti algatust kutsuda kõiki teadusasutusi liituma hea teadustava kokkuleppega.

Eestis koostatud hea teadustava on üks riigi tasandi juhtumianalüüsidest, mida PRO-RESi projekti raames uurima hakatakse. Selline riigi tasandil näidete uurimine aitab paremini mõista mõjusid ja korralduslikke proovikive, mida hea teaduse raamistike sedavõrd laialdane rakendamine endaga kaasa võib tuua.

Eesmärgiks tunnustatud teaduspõhimõtete levitamine

Euroopa Teadusfondi juhitava PRO-RESi eesmärk on koos oluliste huvipooltega luua samavõrra üldkehtivaid, valdkonnaüleseid ja laialdaselt tunnustatud teadustöö põhimõtteid nagu on praegu sätestatud meditsiini valdkonna uuringute jaoks näiteks Oviedo konventsioonis või Helsingi deklaratsioonis. PRO-RESi raamistik on rõhuasetusega mittemeditsiinilistel teadussuundadel ning Euroopa Komisjon rahastab seda 2,8 miljoni euroga.

„Mittemeditsiinilisi teadusi tahetakse tõmmata n-ö meditsiinieetika liistule, püüdes luua ka sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna teadlastele sarnast eetilist raamistikku nagu on meditsiiniteadustes,“ selgitab Kristi Lõuk, TÜ eetikakeskuse projektijuht. Küsimus on, kas selline raamistik pole liiga jäik ja kuidas arvestada valdkondade erisustega. Lõuk lisab, et keegi ei vaidlusta, et valdkondade ühised hea teaduse põhimõtted on vajalikud, aga missugused need olema peaksid?

Sisendiks juba tehtud hea koostöö

PRO-RES proovib ühendada juba rahastatud uuringute tulemused ning teha koostööd nende projektide juhtidega. Paljud rahvusvahelised organisatsioonid ja projektid on keskendunud eetikakoodeksite läbivaatamisele ja uuendamisele, kuid sageli unustatakse tehtud jõupingutused projektide lõppedes.

„PRO-RESi raamistik ei proovi jalgratast leiutada, kuna palju häid koodekseid, juhiseid ja põhimõtteid on juba olemas. Meie põhiülesanne on kõik see oluline töö kokku koguda, huvigruppidega nõu pidada, leida ühisosa ning liita see kõik sidusaks, lihtsasti mõistetavaks tervikuks,“ sõnab Emmanouil Detsis, PRO-RESi asekoordinaator. Üksikuid dokumente on ka praegu n-ö SSH valdkonnas olemas, aga nii suure mõjujõu ja ulatusega põhimõtteid kui meditsiiniteadlastel pole veel kokku lepitud.

Koostöö arvutiteadlastega

PRO-RESi raames on suur roll interdistsiplinaarsel koostööl. Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab koos arvutiteaduste instituudi professori Dietmar Pfahliga rahvusvahelise töötoa, kus käsitletakse andmete kogumist internetist ja sotsiaalmeediast käitumisteaduste uuringute tarbeks.

Tegemist on ühe töötoaga kaheksast, kus internetiuuringutega seotud sidusrühmadelt oodatakse tagasisidet esmasele raamistikule ning uuritakse, missugused on konkreetse kogukonna probleemid, mis on seotud tõenduspõhise poliitika kujundamisega (nt privaatsuse küsimused, huvide konflikt, eetikakomitee kooskõlastus jms). Töötubade tulemused tehakse kättesaadavaks projekti veebilehe kaudu, kus pakutakse võimalust kestvaks dialoogiks neil teemadel.

 

Projekti täispealkiri on „Hea teaduse edendamine uurimistöö tulemuste kasutamisel tõenduspõhises otsuste langetamises: fookuses mittemeditsiinilised uuringud“. Lisaks Tartu Ülikoolile osalevad projektis Suurbritannia, Itaalia, Iirimaa, Prantsusmaa, Belgia, Kreeka, Horvaatia ja Saksamaa teadus- ja arendusasutused. Esimene projektikohtumine toimub Brüsselis 22.-23. mail 2018.

PRO-RESi projekti toetab Euroopa Liidu Horisont 2020 uurimis- ja innovatsiooniprogramm grandilepingu nr 788352 alusel.

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest