Autor:
Pexels.com

Uus metoodiline materjal rikastab õpetajate ja noorsootöötajate koostööd

Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning Haridus- ja Noorteameti ekspertide ühistöös valmis tugimaterjal ehk ideepank õpetajatele ja noorsootöötajatele koostöiste klassijuhatajatundide läbiviimiseks.

Tugimaterjal on praktiline, veebipõhine ning kompaktne didaktiline töövahend, mis toetab õpetajat riiklikust õppekavast tulenevate üldpädevuste õpetamisel, sh õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisel. Materjal on mõeldud kasutamiseks näiteks klassijuhataja tunnis või muul ajal, mil õpetaja ei anna edasi konkreetse ainetunni õppekava. Tugimaterjalis kirjeldatud meetodite kasutamine soodustab koolikeskkonnas ennetustegevusega seotud märkamist ja sekkumist, suurendab nii õpilaste kui ka õpetajate koolirõõmu, hoolivust ja meeskonnatunnet. Lisaks leiab ideepangast juhendeid nii sisemiseks refleksiooniks kui ka dialoogiks kolleegiga või noorsootöötajaga.

Ülle Matsin, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja, toonitab, et noorte sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise toetamiseks vajalikud tegevused tuleb formaalhariduse fookusesse tõsta läbivalt. „Seesugune õpetajate ja noorsootöötajate vaheline koostöö, mida koostatud ideepank toetab, on tänaseks vältimatu. Aineõppe kõrval on vähemalt sama oluline kavandada õpilaste üldpädevuste arengut toetavaid tegevusi,” selgitab Matsin materjali vajalikkust.

Tugimaterjali idee tõukub soovist võimestada koostööd õpetajate ja noorsootöötajate vahel ning seeläbi ka puutepunkte formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel, selgitab Haridus- ja Noorteameti noorte osaluse valdkonna peaekspert Kristiina Valk. „Koostöö eesmärk on ühene – õpilaste üldpädevuste, sh sotsiaal-emotsionaalsete oskuste, koostöine toetamine. Lisaks räägime kogukonna kontekstis samadest noortest, kelle heaolusse ja arengusse spetsialistid võiksidki ühiselt panustada. Noorsootöötajal on õpetaja toetamiseks vajalik ettevalmistus ja pädevused olemas”, ütleb Valk. Ta lisab, et klassijuhatajal on ideepangast palju kasu oma klassikultuuri kujundamisel ning ühtsuse loomisel. „Ideepank aitabki õpetajal esmalt välja selgitada, milliste pädevuste arendamist tema klass vajab, näiteks koostööd või ühiste väärtuste leidmist. Seejärel on võimalik pakutud tunnikavade ja mänguliste elementide kombineerimisega nende oskuste arendamist koostöiselt noorsootöötajaga toetada,“ selgitab Valk materjali kasutusvõimalusi.

Klassijuhataja ja noorsootöötaja ideepank koosneb kolmest osast:

  • Esimeses osas on koostöö olulisust peegeldav teoreetiline taust ning üldpädevuste koostöine arendamine asetatakse laiema hariduspoliitika konteksti.
  • Teine osa pakub õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks kaks praktilist tunnimudelit, millest klassijuhatajal on vastavalt klassi vajadusele võimalik valida endale sobivaim. Need on mõeldud kasutamiseks klassijuhataja tundide raames õpetaja ja noorsootöötaja koostöös vähemalt kolmel korral. Valikus on Tartu Ülikooli eetikakeskuse ekspertide loodud eetilist tundlikkust suurendavad juhtumianalüüsid (lisatud ka eksperthinnangud) ja programmi „Hooliv klass“ mängulised elemendid, mille fookuses on meeskonnatunde ja hoolivuse arendamine.
  • Kolmas osa materjalist pakub õpilastele võimalust toimunut põhjalikult reflekteerida ja analüüsida.

Tugimaterjali abil on võimalik koostada sobiva pikkusega töötubasid (nt üks akadeemiline tund) erinevas vanuses õpilastele. Seda kasutades arenevad klassimeeskonna meeskonnatöö, hoolivus, kiusamise märkamine/ennetamine ja oskus erinevaid olukordi analüüsida ja lahendusi pakkuda.

Tugimaterjali loomisesse on panustanud Proovikivi Haridusinnovatsiooni Programm ning Proovikivi ELU tudengid, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitseliit, Õpilasesinduste Liit ja SA Kiusamisvaba Kool.

Tugimaterjal on leitav veebist: https://www.koolieetika.org/hoolime ja https://harno.ee/hooliv-klass#hoolime

 

Päisefoto: Max Fisher, pexels.com

Kanpi valla silt ja sümboolika

Kanepi seminar kulgeb nii mineviku- kui tulevikuradadel

Liikumispäevad Vastseliinas ja sealsed väärtustemängu juhtumid

Uma Pido liikumispäevad ühendavad sammud ja väärtused

Põliskeelte koolitus

Muu maailma kogemus rikastab Eesti põliskeelte konverentsi